Wat is Lean?

Lean is een gestructureerde methode om bedrijfsprocessen gericht te verbeteren door verspillingen te reduceren. Alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant, worden als nuttig beschouwd. Verspillen kan op vele manieren!

Productieverliezen

Lean onderscheidt zeven categorieën van verspilling, ook wel productieverliezen genoemd, te weten:

  1. overproductie
  2. voorraden
  3. fabricage fouten
  4. fabricage verstoringen
  5. wachttijden
  6. transport
  7. onnodige bewegingen.

Deze ‘bronnen van verspilling’ worden opgespoord via value stream mapping. Dat houdt in dat middels een stroomdiagram in kaart wordt gebracht welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet. Het doel van lean manufacturing is vervolgens, om de ‘waardestroom’ zo groot mogelijk te maken. Om dat voor elkaar te krijgen wordt (naar keuze) gebruik gemaakt van diverse productieconcepten die in de twintigste eeuw zijn ontwikkeld, zoals just-in-time productie, Kanban, cellular manufacturing, visual manufacturing.

Klant centraal

Om te bepalen wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde is, en dus ook wat verspilling is, gaat Lean uit van eisen en wensen van de eindklant (vaak de consument).

‘The customer first’ is een uitspraak die een productiedirecteur van Toyota destijds deed toen hem werd gevraagd wat het eerste principe van Lean is. 

 

Lange termijn

Daarnaast kan worden gesteld dat lean geen verzameling is van technieken, maar een samenhangend geheel met een duidelijke visie gericht op het maximaliseren van de waardestroom op een systematische manier. Het is een lange termijnproces dat vraagt om een lange adem en consequent beleid. Toyota heeft er tientallen jaren overgedaan om op het huidige, zeer hoge, niveau te komen.